Products

프라이빗 클라우드 스토리지
INNORIX QQO

웹 기반 파일 전송 제품
INNORIX WP

장비간 자동화된 파일전송
INNORIX IoT

파일 전송현황 모니터/추적
INNORIX MRT

Automatic Transfers between Devices
Simplifies complicated and repetitive file transfer tasks

IoT

Servers to Servers

Transfers large/mass files

between servers at high-speeds

Servers to Devices

Transfers between central servers

and distributed systems

Virtual to Virtual OSes

Transfers files between various

kinds of virtual OSes

Dễ Lập lịch

Chỉ với một vài cú nhấn chuột,
Bạn có thể lệnh tập tin
Chuyển từ hệ thống từ xa

Tính năng truyền nâng cao

Tệp lớn, tốc độ cao
An toàn, chuyển đáng tin cậy,
Xác minh tính toàn vẹn

Kiểm tra trạng thái thiết bị

Bạn có thể giám sát kết nối
Và chuyển trạng thái của tất cả
Máy chủ và thiết bị.

IoT Inquiry

Location and language
Details

Your city name

Language

Phone number

Email

Company name

Your name

Contents