Products

프라이빗 클라우드 스토리지
INNORIX QQO

웹 기반 파일 전송 제품
INNORIX WP

장비간 자동화된 파일전송
INNORIX IoT

파일 전송현황 모니터/추적
INNORIX MRT

INNORIX Partner Center

Tất cả các công ty cần phải chuyển các tập tin và kích thước của các tập tin đang gia tăng.

Là một đối tác của INNORIX, hãy tham gia vào sự tăng trưởng của thị trường chuyển nhượng tập tin và thu được lợi nhuận.

Password help

Enter your email address and then we will send an email that contains a link to authenticate you. Please click the Verification link in the email.

Inquire about partnership

INNORIX chào đón các đối tác khác nhau. Nếu chúng ta có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp với doanh nghiệp của bạn, vui lòng liên hệ chúng tôi.