Products

프라이빗 클라우드 스토리지
INNORIX QQO

웹 기반 파일 전송 제품
INNORIX WP

장비간 자동화된 파일전송
INNORIX IoT

파일 전송현황 모니터/추적
INNORIX MRT

Enterprise
Private Cloud Storage

3 in 1 QQO

Use 3 products without additional costs

Large
Files

User to user direct
transfers at high-speeds
without file size limits

Builds an enterprise
file sharing system for
your company

Provides ample
storage space for all
employees

Quick SEND

Quick SHARE

Own STORAGE

Mọi thứ không giới hạn

Không gian lưu trữ không giới hạn,
Kích thước tệp, Số người
dùng và giao thông

Tính năng truyền nâng cao

Tệp Lớn, Tốc độ Cao
Chuyển đổi an toàn, đáng tin cậy,
Xác minh tính toàn vẹn

Sao lưu hàng ngày

Tất cả các tệp máy trạm của nhân viên
có thể được tự động sao lưu
mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều.

QQO Inquiry

Location and language
Details

Your city name

Language

Phone number

Email

Company name

Your name

Contents