Products

프라이빗 클라우드 스토리지
INNORIX QQO

웹 기반 파일 전송 제품
INNORIX WP

장비간 자동화된 파일전송
INNORIX IoT

파일 전송현황 모니터/추적
INNORIX MRT

Enterprise Web-based File Transfers

WP

Không có Mã & Phát triển

Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể đặt
các tính năng chuyển file tiên tiến
trên các trang web của bạn

Tính năng truyền nâng cao

Tệp Lớn, Tốc độ Cao
Chuyển đổi an toàn, đáng tin cậy,
Xác minh tính toàn vẹn

Tất cả Trình duyệt Web

INNORIX WP hỗ trợ nhiều hơn
hơn 100 trình duyệt web xung quanh
thế giới

WP Inquiry

Location and language
Details

Your city name

Language

Phone number

Email

Company name

Your name

Contents